WATERBELEID

Veel van de delfstoffenprojecten zijn gelegen in en bij de Nederlandse rivieren. Een prioriteit van de branche is volgen en beïnvloeden van beleid en wetgeving rond rivieren waar nodig.

Waterbeleid is een veelomvattend onderwerp met veel verschillende aspecten

Waterveiligheid

Zo wordt door de overheid nagedacht over voorkomen van overstromingen, dus waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit (natuur) verbeteren. Dit gebeurt op nationaal niveau (Deltaprogramma rivieren) en op provinciaal niveau (ontwikkeling van voorkeurs strategieën rivierveiligheid).

Beleidslijn grote rivieren

Maar ook over welke activiteiten er wel en niet kunnen worden toegestaan om toekomstige waterveiligheid niet te belemmeren.

Waterkwaliteit

Een ander belangrijk aspect van het waterbeleid is de waterkwaliteit. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt gekeken naar water vanuit het oogpunt van goede leefgebieden voor planten en dieren. Er is op dit terrein nog winst te behalen. De branche vindt dit een heel belangrijk thema. Wel moet een en ander werkbaar en begrijpelijk en naar het bedrijfsleven uit te leggen zijn zodat men zich op wijzigingen voor kan bereiden.

BIJLAGEN


Nationaal Waterplan - Oppervlaktedelfstoffen.pdf
Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren-Eindrapport_26 februari 2016.pdf
Beleidslijn grote rivieren 30462-1.pdf